1   - следећа страна 

13.05.2019.

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

УПИС УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

 

1.Пријављивање кандидата за пријемни испит ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику почеће у петак 10.05.2019.године и трајаће до петка 17.05.2019.године. Радним даном пријаве се подносе од 9-14 часова код секретара школе.Ученици могу своје пријаве доставити и у суботу, 11.05.2019.године,  за време припремне наставе.

 Образац за пријаву је доступан у Гимназији Младеновац и можете га попунити приликом доласка.

 

2.Пријемни испит за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику  је у недељу 02.06.2019. од 10-12 часова у Београду ( Прва Београдска гимназија , евентуално Земунска гимназија ).

 Понети ђачку књижицу са уписаном шифром из основне школе.

 

3. Прелиминарни резултати испита за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику су у среду 05.06.2019.године.

 

 4. Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате у четвртак 06.06.2019.године  од 8-16  часова.

 

 5.Коначни резултати пријемних испита су у петак 07.06. 2019.године  до 12 часова.

 

 

Након тога сви ученици осмог разреда полажу завршни испит, односно тест из српског (матерњег) језика, у понедељак 17. јуна.

Завршни тест из математике је 18. јуна, а комбиновани тест у среду, 19. јуна.

Објављивање коначних резултата завршног испита је у четвртак, 27. јуна.

 

                                                                                   Директор Гимназије Младеновац

                                                                                                                                            Александар Цветковаћ

30.04.2019.

Пријемни испит за IT одељење

                         ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

 

           За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

На пријемном испиту задаци ће бити средњег и напредног нивоа, а за припрему  се могу  користити збирке задатака за припрему завршног испита.

 

Пријемни испит се полаже 02. јуна 2019.године.

 

Гимназије у којима ће се полагати пријемни за одељење ученика са посебним способностима за информатику и рачунарство (ИТ-одељење) :

 

1.    Прва београдска гимназија за град Београд

2.    Земунска гимназија (резерва- ако капацитети Прве београдске буду недовољни)

3.   Ученици се пријављују у гимназији или средњој школи коју желе да похађају.


Рок за пријављивање је од 13-17. маја 2019. године од 9.00-14.00 часова.

25.04.2019.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Промотивни видео спотови ,,Позив за увођење у војну евиденцију" и,, Направи искорак".

25.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1/18

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ, ул. Краља Александра Обреновића 25 објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

за јавну набавку мале вредности број 1/18

 

Назив наручиоца: Гимназија Младеновац,

Адреса наручиоца :  Краља Александра Обреновића 25 Младеновац

Интернет страница наручиоца: www.gimnazijamladenovac.edu.rs

Врста наручиоца: Просвета                                                                                                                Врста предмета: услуге- израда пројектне документације за изградњу, доградњу, реконструкцију и адаптацију објекта Гимназије у Младеновцу

назив и ознака из општег речника набавке: услуге техничког пројектовања- 71320000

Уговорена вредност: 1.444.320,00 динара без ПДВ-а односно 1.733.184,00 са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 3 (три)

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Број примљених понуда: 3 (три)

Понуђена цена:

Највиша понуђена цена: 1.625.000,00 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена: 1.444.320,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.625.000,00 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  1.444.320,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Изабрани добављач не извшава набавку уз помоћ подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.10.2018. године

Датум закључења уговора: 23.10.2018.године

Основни подаци о добављачу: „КОНИНГд.о.о, Нови Сад, ул. Данила Киша бр.7

ПИБ:101616024; Мат. број:07866097;

Период важења уговора: до испуњења свих услова из уговора                                     Околности које представљају основ за измену уговора: нема

15.10.2018.

Одлука о додели уговора

Odluka o dodeli ugovora.pdf

1   - следећа страна 

 

 

Gimnazija Mladenovac logo
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers