1   - следећа страна 

25.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору

ЈНМВ 1/18

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГИМНАЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ, ул. Краља Александра Обреновића 25 објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

за јавну набавку мале вредности број 1/18

 

Назив наручиоца: Гимназија Младеновац,

Адреса наручиоца :  Краља Александра Обреновића 25 Младеновац

Интернет страница наручиоца: www.gimnazijamladenovac.edu.rs

Врста наручиоца: Просвета                                                                                                                Врста предмета: услуге- израда пројектне документације за изградњу, доградњу, реконструкцију и адаптацију објекта Гимназије у Младеновцу

назив и ознака из општег речника набавке: услуге техничког пројектовања- 71320000

Уговорена вредност: 1.444.320,00 динара без ПДВ-а односно 1.733.184,00 са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: 3 (три)

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Број примљених понуда: 3 (три)

Понуђена цена:

Највиша понуђена цена: 1.625.000,00 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена: 1.444.320,00 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда: 1.625.000,00 динара без ПДВ-а

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  1.444.320,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Изабрани добављач не извшава набавку уз помоћ подизвођача

Датум доношења одлуке о додели уговора: 15.10.2018. године

Датум закључења уговора: 23.10.2018.године

Основни подаци о добављачу: „КОНИНГд.о.о, Нови Сад, ул. Данила Киша бр.7

ПИБ:101616024; Мат. број:07866097;

Период важења уговора: до испуњења свих услова из уговора                                     Околности које представљају основ за измену уговора: нема

15.10.2018.

Одлука о додели уговора

Odluka o dodeli ugovora.pdf

02.10.2018.

Јавна набавка мале вредности под бројем 1/2018 ЈНМВ 1/2018

Набавка услуга у поступку јавне набавке мале вредности - Набавка услуга „Израда пројектне документације за изградњу, доградњу, реконструкцију и адаптацију објекта Гимназије Младеновац“ 

 

Преузмите документа

позив.docx

GIMNAZIJA MLADENOVACkonkursna dokum01,10,2018 год.docx

31.08.2017.

НОва школска година - 2017/2018

Распоред смена првог септембра 2017. године је:

1. Преподне - прв и трећа година

2. Поподне - дрга и четврта година

 

Наше прваке ће сачекати резредне старешине у петак 01.09. у 07:40 на ђачком улазу.

05.07.2017.

Уџбеници за прву годину

Овде можете преузети списак уџбеника за прву годину гимназије, за сва три смера.

http://www.gimnazijamladenovac.edu.rs/upload/СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2017-2018.docx

1   - следећа страна 

 

 

Gimnazija Mladenovac logo
Законом заштићено. Сва права задржава Ti Computers